När man beskriver ledarskap i termer av auktoritärt och demokratiskt så landar man lätt i en alltför enkel beskrivning. Ledarskap är mer än ett val mellan att slå och smeka. Trots det verkar detta sätt att se på ledarskap fastna bättre än någon annan modell.

Man kan lätt tro att den demokratiska ledarstilen alltid fungerar bäst. I situationer där gruppens kreativitet och drivkraft ska maximeras så är den demokratiska ledarstilen mycket riktigt effektivast. I krissituationer kan det vara effektivast att på kort sikt tillämpa en mer auktoritär ledarstil. Mig veterligen finns det ingen situation där ett låt-gå-ledarskap är användbart.

När en grupp byter från en auktoritär till en demokratisk ledare, kan det ibland uppstå förvirring. Gruppen är osjälvständig och klarar inte alltid övergången till en ny ledarstil. Då får man som ledare gör en mjuk övergång samtidigt som man arbetar med att stärka gruppens kollektiva självkänsla. 

Auktoritär ledarstil

En ledare som tillämpar ett auktoritärt ledarskap riskerar att få medarbetare som saknar initiativförmåga. Det blir lätt en situation där en tänker och de andra gör. Man lyder ledaren av tvång.

Den auktoritära ledarsstilen kännetecknas av

 • Vertikal kommunikation, d.v.s. tala till
 • Ledningen har kunskapen och ledarna instruerar och styr i detalj oavsett hur erfaren eller kunnig medarbetarna är
 • Ordning skapas genom lydnad

Denna ledarstil kan resultera i

 • Likgiltighet
 • Osjälvständighet
 • Statushierarki
 • Självhävdelse
 • Stark formell och informell organisation

Demokratisk ledarstil

En demokratisk ledare involverar medarbetarna och accepteras av dem som ledare. Detta är en inkluderande ledarstil där alla medarbetares hjärnor är påkopplade. Man följer ledaren av egen fri vilja.

Den demokratiska ledarstilen kännetecknas av

 • Det ges tid för kommunikation
 • Grupporienterad
 • Delegerar auktoritet och makt
 • Målen klara och hävdas
 • Kompetens ger inflytande

Denna ledarstil kan resultera i

 • Trygghet
 • Vi-känsla
 • Tolerans
 • Delaktighet
 • Initiativ och ansvarstagande
 • Stark formell organisation

Lå-gå-ledarskap (abdikerat ledarskap)

En ledare som hamnar i ett låt-gå-ledarskap har slutat att leda. Många gånger beskriver ledaren det själv som att hen tillämpar en demokratisk ledarstil, men det är bara ett sätt att förtränga problemet.

Ett låt-gå-ledarskap kännetecknas av

 • Passivitet
 • Kvasihuman, d.v.s. ledaren påstår att hen bryr sig om medarbetaren men det är bara en fasad
 • Mål och krav är oklara och hävdas inte
 • Oklart ansvar och beslutsfattande

I gruppen med en låt-gå-ledare poppar det ofta upp en informell ledare som tar över.