Artiklarna på hemsidan är inspirerad av och baserad på bland annat nedanstående litteratur. Jag tror på att förankra allt jag gör i gedigen kunskap baserad på forskning.

 

Achor, S. (2012). Positive Intelligence - Three ways individuals can cultivate their own sense of well-being and set themselves up to succeed. Harvard Business Review, 90(1/2), ss. 100-102.

Ahrenfelt, B. (2001). Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur AB.

Ahrenfelt, B., & Berner, R. (2009). Konflikthanteringsboken. Om vardagliga konflikter på jobbet. Malmö: Liber AB.

Andersson, L., & Klintrot, M. (2009). OBM – Ledarskapets psykologi. Sanoma Utbildning.

Angelöw, B. (2011). Friskare arbetsplatser. Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur AB.

Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Smedjebacken: Bokförlaget Korpen.

Axelrod, R. (1987). Från konflikt till samverkan. SNS Förlag.

Bass, B.M & Riggio, R.E, (2006), Transformational Leadership. New York:Psychology Press.

Belbin, M. (1993). Management Teams. Lund: Studentlitteratur.

Belbin, M. (2004). Teamroller i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Blanchard, K., Fowler, S., & Hawkins, L. (2006). Självledarskapet och En-minuts-chefen. Jönköping: Brain Books.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.

Butler-Browdon, T. (2008). Psykologi - de 50 viktigaste böckerna i en bok. Sundbyberg: Pagina Förlags AB / Optimal Förlag.

Clemedsen, L.-J. (2006). Ledande ledare: organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp. Stockholm: Natur och kultur.

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Bokförlaget Narur och Kultur.

de Waal, F. (2011). Empatins tidsålder. Stockholm: Karneval Förlag.

de Waal, F. (2013). Bonobon och tio guds bud - på spaning efter humanism bland primater. Stockholm: Karneval Förlag.

Deci, E. L., & Flaste, R. (1996). Why we do what we do. New York: Penguin Books.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The General Causality Scale: Self Determination in Personality. Journal of Research in Personality, 19, 109-134.

Dimbleby, R., & Burton, G. (1997). Oss emellan, mellanmänsklig kommunikation. Lund: Studentlitteratur.

Gagné, M., & Deci, E. L. (June 2005). Self-Determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behaviour, 26(4), 331-362.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1993). The motivation to work. Transaction Publishers.

Hofstede, G. (2008). Organisationer och kulturer. Lund: Studentlitteratur.

Kotter, J. P. (1998). Leda förändring – hur du blir framgångsrik på 2000-talet. Malmö: Egmont Richter AB.

Lencioni, P. (2006). Fem felfunktioner i en grupp. Falun: Marcus Förlag.

Lycken, M. (2007). Vad är du för en typ? MBTI – en väg till självkännedom. Summarum.

Machiavelli, N. (2010, originalet gavs ut 1532). Fursten. Stockholm: Natur och kultur.

Nevander Friström, L. (2007). Kränkta människor samarbetar inte. Stockholm: Natur och kultur.

Northouse, P. G. (2010). Leadership – theory and practice. Fifth edition. London: Sage Publications.

Pink, D.H. (2009). Drivkraft - den överraskande sanningen om vad som motiverar oss. Stockholm: Bookhouse Editions.

Olsson, E. (2011). På spaning efter gruppens själ. Gruppen i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.

Schutz, W. (1997). Den goda organisationen. Natur och Kultur.

Sjöberg, K., & Wästerfors (red), D. (2008). Uppdrag forskning – Konsten att genomföra kvalitativa studier. Liber.

Stone, D., Patton, B., & Heen, S. (2011). Svåra samtal. Hur man pratar om det som betyder mest. Malmö: Ica Bokförlag.

Svedberg, L. (2003). Grupp-psykologi, om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Tomasello, M. (2011). Därför samarbetar vi. Göteborg: Daidalos.

Wheelan, S. A. (2011). Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur.

Wolvén, L.-E. (2010). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Yukl, G. (2012). Ledarskap i organisationer. Essex: Pearsom Education Limited.